Information  X 
Enter a valid email address

Ackermans & van Haaren (0GYM)

  Print          Annual reports

Thursday 28 August, 2008

Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren NV: halfjaarresultat...

(Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van
14 november 2007)

AvH realiseert een nettowinst van 100,6 miljoen euro dankzij een
stabiele bijdrage van de deelnemingen

 * Baggeractiviteiten (DEME): belangrijke omzet- (+32%) en
  winstgroei (+57%) in aanhoudend sterke markt
 * Vastgoedactiviteiten (Extensa en LRE): sterke bijdrage van
  Leasinvest Real Estate
 * Financiële diensten: zowel Bank Delen (-7%) als Bank J.Van Breda
  & C° (+6%) houden goed stand dankzij sterke commerciële
  prestaties
 * Private Equity: meeste deelnemingen presteren behoorlijk,
  niettegenstaande verzwakking van de economische conjunctuur

De Raad van Bestuur van Ackermans & van Haaren NV deelt mee dat het
geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep) per 30.06.2008
100,6 miljoen euro  bedraagt, t.o.v. 122,6  miljoen euro  per
30.06.2007.


Samenstelling van het         30.06.2008     30.06.2007
geconsolideerde
nettoresultaat (deel van de groep)   (miljoen      (miljoen
                      euro)       euro)
                      IFRS        IFRS
CONTRACTING
     D.E.M.E.             32,1        20,5
     Rent-A-Port            2,7         -
     Algemene Aannemingen Van      1,3        2,2
Laere
     N.M.P.               1,2        3,5
         Subtotaal         37,3        26,2
VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN
     Extensa              -0,6        0,2
     Leasinvest Real Estate       6,2        5,1
     Cobelguard             0,3        0,2
     Financière Duval         -1,1        __-
       Subtotaal           4,8        5,5
FINANCIËLE DIENSTEN
     Finaxis              -0,8        -0,2
     Bank Delen            13,1        13,8
     Bank J.Van Breda & C°       9,2        8,5
     BDM - ASCO            -0,2        0,8
         Subtotaal         21,3        22,9
PRIVATE EQUITY
     Sofinim              0,0        7,4
     Bijdragen deelnemingen      16,7        19,8
Sofinim
     Bijdragen deelnemingen       0,7        1,8
GIB
          Subtotaal        17,4        29,0
Overige deelnemingen (Sipef,         6,8        3,1
Henschel)

Resultaat van de deelnemingen        87,6  +1,0%    86,7
      Meerwaarden Private       5,4        0,0
Equity

Resultaat deelnemingen (incl.        93,0  +7,2%    86,7
meerwaarden Private Equity)
AvH en subholdings              7,3        13,2
GIB                     0,0        22,5
Overige 'niet-recurrente'          0,3        0,2
resultaten
GECONSOLIDEERD NETTORESULTAAT       100,6       122,6
Voornaamste kerncijfers     30.06.2008     31.12.2007
Geconsolideerde balans      (¤ miljoen)    (¤ miljoen)
AvH
                      IFRS        IFRS
Eigen Vermogen (deel          1.565,8      1.580,1
van de groep)
Netto thesaurie van AvH          207,6       363,6
en subholdings


Kerncijfers per aandeel                   30.06.2007
                       30.06.2008
Aantal aandelen
                       33.496.904 33.496.904
Nettoresultaat per aandeel (*)  -      3,03
basic          - basic             3,69
                       3,02
- diluted                        3,68


(*) op basis van de uitgegeven aandelen gecorrigeerd voor eigen
aandelen in portefeuille

Commentaren bij de voornaamste groepsvennootschappen

BOUW, BAGGER EN CONCESSIES
Gedreven door een aanhoudende hoogconjunctuur in de baggersector,
heeft DEME een quasi volledige bezetting gekend van haar vloot. Dit
leidde tot een substantiële stijging van de omzet (+32% tot 721,4
miljoen euro vs 547,1 miljoen euro in 1H07) en de operationele
cashflow of EBITDA (+34% tot 159,9 miljoen euro vs 119,3 miljoen euro
in 1H07). Het nettoresultaat steeg met 57% tot 64,3 miljoen euro (vs
40,9 miljoen euro in 1H07). Zowel de traditionele baggeractiviteiten
als de diversificaties droegen bij tot de stijging van  deze
resultaten.
Het orderboek is per 30.06.08 gestegen tot 1.946 miljoen euro (t.o.v.
1.811 miljoen euro  per 31.12.07)  dankzij belangrijke  nieuwe
contracten in o.m. Rusland, Brazilië, Nederland, Nigeria, Australië,
Panama en Ras Al Khaimah. Rekening houdend met de recent toegewezen
contracten voor Port Rashid en London Gateway zou het orderboek
evolueren naar 2.500 miljoen euro.
Met de doop en indevaartname van de Breydel (9.000 m³) heeft DEME de
eerste fase van haar investeringsprogramma 2005-2008 beëindigd (7
vaartuigen waaronder 1 megacutter en 5 hoppers voor 460 miljoen
euro). Begin 2008 heeft  DEME een nieuw  investeringsprogramma
aangekondigd van ongeveer 500 miljoen euro dat tussen nu en 2011 een
10-tal baggerschepen (o.m. 2 cutters, 2 hoppers, 1 valpijp, 1 zand &
grind dredger) en ander gespecialiseerd materiaal (o.m. 1 jumbo
jack-up) in de vaart moet brengen. DEME verwacht ook voor het gehele
jaar 2008 een belangrijke groei van zowel omzet als resultaat te
kunnen realiseren in lijn met de marktevolutie.

RENT-A-PORT blijft verder gefocust op haven consultingopdrachten en
concessieprojecten. Het resultaat per 30.06.08 is voor 6 miljoen euro
te danken aan een meerwaarde op de verkoop van een participatie.

ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE realiseerde in de eerste jaarhelft
2008 een omzet van 69 miljoen euro en een nettoresultaat van 1,3
miljoen euro. Alle dochtervennootschappen droegen positief bij. Het
orderboek kon op peil gehouden worden dankzij nieuwe werven in o.m.
Brussel en Machelen.

VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN
Het resultaat van EXTENSA was per 30.06.08 licht negatief (-0,6
miljoen euro), en beperkt zich tot de recurrente huurinkomsten en
meerwaarden op de verkoop van gronden in Wondelgem, en werd negatief
beïnvloed door een minwaarde van 2,3 miljoen euro op de verkoop van
een grondpositie in Evere en de kosten die gepaard gaan met het
opstarten van de eigen ontwikkelingsprojecten in Turkije, Slowakije
en Roemenië. De bijdrage van Extensa in de 2de jaarhelft zou positief
moeten  evolueren   door  verdere   verkopen  binnen   de
grondontwikkelingsportefeuille (o.m. Wondelgem en Hasselt) en de
oplevering van een 2de shoppingcenter project in Roemenië.

De vastgoedbevak LEASINVEST REAL ESTATE kende een zeer goed 1ste
halfjaar 2008 (20,6 miljoen euro vs 17,9 miljoen euro per 30.06.07),
o.m. dankzij de waardestijging tbv 14,4 miljoen euro ten gevolge van
de renovatie en uitbreiding van het CFM-gebouw in Luxemburg. De reële
waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg per 30.06.08 486,8 miljoen
euro (441,1 miljoen euro per 31.12.07). Een bezettingsgraad van 97,1%
en een huurrendement van 7,2% illustreren de kwaliteit van deze
portefeuille. Nieuwe acquisities werden verricht in de sector van
retail en logistiek met de verwerving van distributiesites in
Wommelgem (28.000 m²) en Meer (5.000 m² + 8.000 m²) en van een nog te
bouwen site Canal Logistics (50.000 m²) in Neder-over-Heembeek bij
Brussel. Bovendien werd een onroerende leasing gesloten met Cegelec
voor een nieuwbouw (3.500 m² kantoren + 1.000 m² magazijnen) te
Zwijndrecht-Antwerpen.

COBELGUARD kende een sterk semester met een groei van zowel de omzet
(+30% tot 22,7 miljoen euro) als het nettoresultaat (+61% tot 1,3
miljoen euro) dankzij een succesvolle commerciële strategie die
geleid heeft tot enkele belangrijke nieuwe klanten.

FINANCIERE DUVAL levert een negatieve bijdrage, geheel toe te
schrijven aan het  seizoensgebonden karakter  van de  toerisme
activiteiten     (periode     november-april).      De
vastgoedontwikkelingsactiviteiten (CFA) en diensten (o.m. Residalya)
ontwikkelen  zich  zoals  voorzien.  Gezien  de  vele  nieuwe
investeringsprojecten is AvH akkoord gegaan de warranten die haar
toelieten haar participatie te verhogen van 20,8% tot 30% vervroegd
uit te oefenen in juni 2008. Dit vertegenwoordigde een investering
van 12,5 miljoen euro.

FINANCIËLE DIENSTEN
Niettegenstaande de uiterst volatiele financiële markten en de onrust
in de financiële sector konden zowel Bank Delen als Bank J.Van Breda
& C° goed standhouden.

Mede onder invloed van volatiele, dalende beurzen kende de nettowinst
van BANK DELEN een lichte daling van 6,8% tot 17,1 miljoen euro (per
30.06.07: 18,4 miljoen euro). De aan Bank Delen toevertrouwde activa
bedroegen per 30.06.08 11.293 miljoen euro (t.o.v. 12.126 miljoen
euro 31.12.07). Rekening houdend met de daling van de beurzen (BEL20:
-23%, Eurostoxx50:- 24%), impliceert dit cijfer een belangrijke
aangroei van  vermogens door  zowel  nieuwe klanten  als  via
bijstortingen door bestaande klanten, geheel in lijn met de sterke
groei van de laatste jaren. De integratie van Bank Delen en Capfi
verloopt zoals verhoopt zowel intern als t.a.v. het cliënteel.
Niettegenstaande het grote aantal acquisities van de laatste jaren
bleef de cost/income ratio op een zeer competitieve 45,7%.

Dankzij een sterke commerciële prestatie realiseert BANK J.VAN BREDA
& C° een stijging van haar nettowinst met 6% tot 11,9 miljoen euro
(t.o.v. ¤ 11,3 miljoen euro per 30.06.07). De rente-inkomsten bleven
nagenoeg stabiel, niettegenstaande de stijging van de marktrentes een
directe impact  hadden  op  de rentevergoeding  op  de  korte
termijndeposito's. Het volume aan bedrijfskredieten steeg verder tot
1.817 miljoen euro (+4% vs 31.12.07: 1.755 miljoen euro, +17% vs
30.06.07: 1.553 miljoen euro). De fee-inkomsten stegen met 7%, mede
dankzij de groei van het volume aan buitenbalansbeleggingen tot 2.853
miljoen euro (+2% vs 31.12.07: 2.801 miljoen euro, +6% vs 30.06.07:
2.688  miljoen  euro)  en  dit  zowel  op  het  vlak  van
verzekeringsbeleggingen als  voor vermogensbeheer,  hetgeen  een
opmerkelijke prestatie is. Het totaal door cliënten belegd vermogen
steeg tot 4.826 miljoen euro (+3% vs 31.12.07: 4.700 miljoen euro,
+9% vs 30.06.07: 4.443 miljoen euro). De afschrijvingen  voor
kredietverliezen bleven beperkt op een zeer laag niveau (0,8 miljoen
euro,  of  0,04%  van  de  gemiddelde  kredietportefeuille).
Niettegenstaande een stijging van de kosten met 5% bleef  de
cost/income ratio stabiel rond de 59%.

Aangezien zowel Bank Delen als Bank J.Van Breda & C° hun eigen
beleggingsportefeuilles traditioneel  hoofdzakelijk  beleggen  in
overheidsobligaties,  en  hun  portefeuilles  dus  geen  enkel
'subprime'-papier bevatten, zijn de eigen vermogenssituaties van
beide banken op geen enkele manier negatief beïnvloed door de
kredietcrisis op de financiële markten. Het eigen vermogen van Bank
Delen bedraagt per 30.06.08 263,1 miljoen euro (vs 246,0 miljoen euro
per 31.12.07). Het eigen vermogen van Bank J.Van Breda & C° bedraagt
per 30.06.08 218,2 miljoen euro (vs 206,6 miljoen euro per 31.12.07).
Niettegenstaande aanhoudend sterke commerciële prestaties zal de
resultaatsevolutie van beide banken mede beïnvloed worden door het
renteklimaat en de evolutie op de financiële markten.

In de loop van het 1ste semester heeft AvH, via een deelneming van
15% in Promofi, haar belangenpercentage in Finaxis verhoogd van 75%
tot 78,75%.

PRIVATE EQUITY
De bijdrage van de Private Equity-deelnemingen kende een daling tot
17,3 miljoen euro t.o.v. 29,0 miljoen euro per 30.06.07. Enerzijds
werden er per 30.06.08 geen portefeuillemeerwaarden gerealiseerd,
terwijl per 30.06.07 nog 7,6 miljoen euro (deel AvH) meerwaarden
werden gerealiseerd op de verkoop van aandelen Telenet. Anderzijds
kenden de deelnemingen een wisselend beeld, met goede resultaten bij
Alupa, NMC, Hertel, Oleon, Turbo's Hoet en Manuchar, een resultaat
bij Spano Group conform budget, en resultaten onder druk omwille van
de economische conjunctuur en/of seizoenseffecten bij Distriplus en
Groupe Flo.

De investeringen bleven beperkt tot vervolginvesteringen  (11,8
miljoen euro) in o.m. Hertel en Synvest/Corelio. Naar aanleiding van
de verkoop door KBC heeft Sofinim haar indirect belang in Corelio
verhoogd van 15,9% tot 20,2% door haar deelneming in Synvest te
verhogen tot 49,9%, die op haar beurt gestegen is in Corelio van
32,8% tot 40,3%. De desinvesteringen (11,8 miljoen euro) bleven
beperkt tot de verkoop van het 10% belang in Arcomet waarop een
meerwaarde van 5,4 miljoen euro (deel AvH) geboekt werd.

Het gecorrigeerd netto-actief van de Private Equity portefeuille,
inclusief de latente meer- en minwaarden op de beursgenoteerde
aandelen binnen Sofinim en op Groupe Flo, bedraagt per 30.06.08 469,5
miljoen euro t.o.v. 478,7 miljoen euro per 31.12.07.

Overige deelnemingen
In deze rubriek worden de bijdrage van Sipef en Henschel opgenomen.
Dankzij goede producties op de plantages in Noord-Sumatra  en
Ivoorkust, kon Sipef het geproduceerde volume palmolie met 12,5%
verhogen. Bovendien hielden de aanhoudend sterke vraag uit China en
India, gecombineerd met een stijgende aardolieprijs, de marktprijs
van palmolie gedurende een hele tijd op een historisch hoog niveau
(>USD 1.200/ton). Dit resulteerde in een bijna verdubbeling van zowel
het operationeel resultaat als van het netto-groepsresultaat dat 40,3
miljoen USD bedroeg (30/6/07: 21,6 miljoen USD).
Henschel wordt voor het eerst opgenomen in de halfjaarcijfers, en
kent een evolutie in lijn met vorig jaar.

AvH & subholdings
De bijdrage van 'AvH en subholdings' bleef per 30.06.08 beperkt tot
7,3 miljoen euro (13,2 miljoen euro per 30.06.07) en bevatte nagenoeg
geen meerwaarden.

Geconsolideerde balans AvH
Per 30.06.08 bedroeg de nettothesauriepositie van AvH 207,6 miljoen
euro (t.o.v. 363,6 miljoen euro per 31.12.07), hetgeen hoofdzakelijk
verklaard wordt door  de daling  van de  marktwaarde van  de
geldbeleggingen  (-63,3  miljoen  euro)  en  door  de  netto
investeringsactiviteit (hoofdzakelijk Sagar  Cements, Koffie  F.
Rombouts, Promofi, Financière Duval tbv 74,2 miljoen euro).

Deze nettothesauriepositie  houdt  rekening  met  enerzijds  de
beleggingsportefeuille (o.m. Fortis, KBC) van AvH die per 30.06.08
162 miljoen euro waard was (per 31.12.07: 225,9 miljoen euro), en
anderzijds met liquiditeiten, eigen aandelen en met de externe
financiële schulden onder de vorm van commercial paper tbv 43,3
miljoen euro.

Het geconsolideerd eigen vermogen (deel groep, IFRS) bedraagt per
30.06.08 1.565,8 miljoen euro (t.o.v. 1.580 miljoen euro  per
31.12.07).

Nieuwe investeringen AvH (1H08)
AvH heeft een eerste stap gezet in de markt van de bouwmaterialen in
Indië. Gespreid over verschillende transacties werd een belang van
14,3% opgebouwd in de beursgenoteerde, familiale groep Sagar Cements
Ltd. Sagar Cements beschikt over een productiecapaciteit van 0,6 MTPA
clincker in de zuidelijke provincie Andra Pradesh. Aangemoedigd door
de groeimogelijkheden in de markt, is het bedrijf recent gestart met
een uitbreiding van haar capaciteit tot 2,6 MTPA. De opstart van de
bijkomende capaciteit vindt plaats in de loop van de zomer. Sagar
Cements heeft een beurskapitalisatie van ongeveer 69 miljoen euro
(4,7 miljard Rs.).

In de loop van het eerste trimester werd ook de gelegenheid geboden
een minderheidsbelang van 20% te nemen in Koffie F. Rombouts NV. Met
een omzet van 122,0 miljoen euro in 2007 (eigen vermogen per
31.12.07: 24,8 miljoen euro)  behoort Koffie F. Rombouts  als
kwaliteitsmerk tot de marktleiders in België, met een  sterke
aanwezigheid in Frankrijk.


Vooruitzichten 2008
AvH verwacht voor het gehele boekjaar 2008 nog een behoorlijk
groepsresultaat  te  kunnen  realiseren  dankzij  de  sterke
baggerconjunctuur, de goede commerciële prestaties van haar banken en
de eerder conservatieve financiële structuur van de meeste Private
Equity deelnemingen. De verzwakking van de economische conjunctuur
noopt echter tot enige voorzichtigheid.

Kalender 2008-2009
17 november 2008         tussentijdse verklaring Q3 2008
6 maart 2009             jaarresultaten 2008
18 mei 2009               tussentijdse verklaring Q1
2009
25 mei 2009              gewone algemene vergadering
27 augustus 2009          halfjaarresultaten 2009
16 november 2009         tussentijdse verklaring Q3 2009

Verslag van de Commissaris
Wij hebben de boekhoudkundige gegevens opgenomen in het halfjaarlijks
persbericht van Ackermans & van Haaren vergeleken met de tussentijdse
verkorte geconsolideerde financiële staten per 30 juni 2008, die
afsluiten met een balanstotaal van ¤ 4.976.311(000) en met een
nettowinst (aandeel  van  de  groep) over  het  semester  van
¤ 100.554(000). Wij bevestigen dat deze boekhoudkundige gegevens geen
kennelijke tegenstrijdigheden bevatten met de tussentijdse verkorte
geconsolideerde financiële staten.

Bij deze tussentijdse, verkorte, geconsolideerde financiële staten
hebben wij een verslag van beperkt nazicht afgeleverd waarin wij
verklaren dat, op basis van ons beperkt nazicht, niets erop wijst dat
deze tussentijdse, verkorte, geconsolideerde financiële staten niet
in alle materiële opzichten zijn opgesteld in overeenstemming met IAS
34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals goedgekeurd voor
toepassing in de Europese Unie.


Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
vertegenwoordigd door
Patrick Rottiers            Christel Weymeersch
Vennoot                 Vennoot

Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4
kernsectoren : bouw,bagger en concessies (DEME, één van de grootste
baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een
toonaangevende aannemer in België), vastgoed en aanverwante diensten
(Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak met ongeveer
450 miljoen euro vastgoedactiva in portefeuille - Extensa, een
belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in
België, Luxemburg en Centraal-Europa), private banking (Bank Delen,
één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in
België - Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de
vrije beroepen in België), en private equity (Sofinim, één van de
grootste risicokapitaalverschaffers in België, en GIB).
De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische
participaties  met  een   belangrijk  groeipotentieel.   De
marktkapitalisatie van AvH bedraagt ongeveer 2,2 miljard euro. AvH is
opgenomen in de BEL20-index, de Private Equity NXT index van Euronext
Brussel en vanaf 23 juni ook in de Europese DJ Stoxx 600.

Website
Alle  persberichten   van  AvH   en  haar   belangrijkste
groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen ook
geraadpleegd worden op de AvH website : www.avh.be. Geïnteresseerden
die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen moeten zich
inschrijven via deze website, rubriek 'Nieuws'.

Antwerpen, 28 augustus 2008

Voor bijkomende informatie kunt u telefonisch terecht bij:
Luc
Bertrand
CEO - Voorzitter van het Executief Comité
tel: +32.3.231.87.70
e-mail: [email protected]

Jan Suykens
Lid van het Executief Comité
tel: +32.3.897.92.36
e-mail: [email protected]

Tom Bamelis
Lid van het Executief Comité
tel: +32.3.897.92.42
e-mail: [email protected]


Bijlage:
Het halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2008 is beschikbaar
op de website www.avh.be


                                                                                                                             

a d v e r t i s e m e n t