Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren: Tussentijdse verkla...

Tussentijdse verklaring bij de gang van zaken van de voornaamste
deelnemingen - Derde kwartaal 2009

BOUW, BAGGER EN CONCESSIES
Dankzij een continue, quasi volledige bezetting van de vloot heeft
DEME (AvH 50%) in het derde kwartaal een omzet en operationele cash
flow gerealiseerd in lijn met de verwachtingen. Het uitstaande
orderboek per 30.09.2009 bleef op een hoog niveau van 2.081 miljoen
euro (versus 2.127 miljoen euro per 30.06.2009 en 1.906 miljoen euro
einde 2008), dankzij verschillende  nieuwe opdrachten in  o.a.
Venezuela, Mexico, Indië, Letland en Engeland. Bovendien reflecteert
deze evolutie de succesvolle strategie van DEME naar een goede
geografische spreiding en diversificatie van de activiteiten naar
milieu en maritieme werken. Het investeringsprogramma loopt volgens
schema, met de ingebruikname van de sleepzuiger Artevelde begin
november.
GeoSea (100% DEME) heeft in augustus het hefeiland Goliath in gebruik
genomen, het grootste hefeiland in zijn soort. De Goliath zal vooral
ingezet worden bij de installatie van windturbines op zee, bij
grondonderzoek op zee op grote diepte, en bij het heien of boren van
brugpijlers. Momenteel wordt hij gebruikt voor de bouw van het
offshore windturbinepark van Alpha Ventus, nabij het Duitse eiland
Borkum.
Begin september heeft Flanders Investment & Trade de "Leeuw van de
Export 2009" uitgereikt aan DEME. De titel bekroont uitzonderlijke
exportprestaties zoals  exportgroei, specifiek  exportbeleid  en
toekomstperspectieven op het vlak van export, maar ook innovatieve
aanpak, omzetgroei en groei van de tewerkstelling.

ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE (AvH 100%) slaagt er in om haar
orderboek op peil te houden in moeilijke marktomstandigheden, maar
wordt anderzijds ook  geconfronteerd met  verliezen op  enkele
probleemwerven.

VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN
LEASINVEST REAL ESTATE - LRE (AvH 30,01%) zette in het derde kwartaal
de positieve trend van de eerste jaarhelft verder en dit ondanks een
relatief ongunstige marktsituatie. Zowel de bezettingsgraad (98,43%)
en het  huurrendement (7,58%)  als de  reële waarde  van  de
vastgoedportefeuille, inclusief de projectontwikkelingen,  (536,9
miljoen euro) kenden een lichte stijging in vergelijking met eind
juni 2009. De stijging van de huuropbrengsten is grotendeels te
danken aan de winkelsites in Luxemburg die eind 2008  werden
verworven. De stijging van de reële waarde werd mee beïnvloed door de
investeringen in lopende projectontwikkelingen (Montimmo,  Canal
Logistics, Cegelec). De schuldgraad is gedaald tot 47,37%.

EXTENSA      (AvH   100%)   kende   een   verhoogde
projectontwikkelingsactiviteit  in  het  derde  kwartaal.  De
infrastructuurwerken van Cederpark in Hasselt werden opgeleverd zodat
de eerste fase van de bouwwerken kon starten. Ook de verkoop op plan
van appartementen en winkelruimtes in het nieuwe project De Munt in
Roeselare kende  een  vlotte  start.  Op  het  vlak  van  de
grondontwikkeling worden nog voor het einde van het jaar een aantal
belangrijke  nieuwe  verkavelingsvergunningen  verwacht.   De
marktomstandigheden in Centraal Europa veroorzaken een vertraging in
de realisatie van de shopping centra projecten in Roemenië. De
grondenportefeuille en de vastgoedprojecten blijven een belangrijk
meerwaardepotentieel vertegenwoordigen op middellange termijn.
Extensa en de Luxemburgse familie Becca hebben hun respectievelijk
aandeel in het project 'Cloche d'Or' verhoogd van 25% tot 50%.

COBELGUARD (AvH 40%) blijft commercieel sterk presteren in een zeer
concurrentiële markt.

Bij FINANCIERE DUVAL (AvH 30%) hebben de exploitatie-activiteiten
(vnl. vakantieparken) het verwachtte seizoensgebonden herstel gekend.
Niettegenstaande    de    orderportefeuille    van    de
vastgoedontwikkelingsactiviteiten op peil bleef, veroorzaakt  de
economische crisis duidelijk een vertraging in de start van nieuwe
werven.

ANIMA CARE (AvH 100%), het nieuwe initiatief van AvH in de zorg- en
gezondheidssector, heeft in oktober een tweede woon- en zorgcentrum
verworven in Berlare. In totaal exploiteert Anima Care nu 213 bedden
in Aalst en Berlare, waar ze ook telkens eigenaar is van het
vastgoed. Anima Care voert gesprekken betreffende de overname van
andere rusthuizen  en  werkt  verder aan  haar  pijplijn  van
nieuwbouwprojecten.

FINANCIËLE DIENSTEN
BANK DELEN (AvH 78,75%) heeft in het derde kwartaal opnieuw een heel
sterk resultaat geboekt. De toevertrouwde activa kenden een verdere
aanzienlijke stijging, zowel als gevolg van een positief beurseffect,
als dankzij een sterke netto inflow van nieuwe kapitalen zowel via de
kantoren van Bank Delen als via het netwerk van Bank J.Van Breda &
C°. De totaal toevertrouwde activa bedroegen per 30.09.2009 12.574
miljoen euro (11.423 miljoen euro per 30.06.2009), een stijging van
22% in vergelijking met eind 2008 (10.343 miljoen euro) en hoger dan
het recordniveau van eind 2007 (12.126 miljoen euro). De cliënten
hebben duidelijk vertrouwen in het consistente en voorzichtige
beleggingsbeleid van Bank Delen.

Ook BANK J.VAN BREDA & C° (AvH 78,75%) blijft een sterke commerciële
groei realiseren bij haar doelgroepcliënten van ondernemers en vrije
beroepen. Het totaal door cliënten belegd vermogen bedroeg eind
september 5.610 miljoen euro, een lichte stijging in vergelijking met
eind juni 2009 (5.449 miljoen euro) maar een stijging van 12% over de
eerste 9 maanden van het jaar (5.009 miljoen euro per 31.12.2008).
Het volume deposito's bedroeg 2.402 miljoen euro en de door klanten
toevertrouwde fondsen kwamen op 3.208 miljoen euro. De kredieten aan
doelgroepcliënten namen in het derde kwartaal ook licht toe tot 1.911
miljoen euro (1.887 miljoen euro per 30.06.2009). De impact van de
economische crisis op de kredietverliezen blijft nog steeds beperkt.

PRIVATE EQUITY
De private equity deelnemingen droegen in het derde kwartaal licht
positief bij tot het AvH groepsresultaat, niettegenstaande de meeste
cyclische en consumentgedreven ondernemingen nog onderhevig bleven
aan de impact van de economische recessie. Een aantal deelnemingen
leden nog uitzonderlijke  verliezen ten  gevolge van  bepaalde
herstructureringsmaatregelen.

GROUPE FLO (GIB 47,3%) verbeterde in het derde kwartaal haar
operationele marge ten opzichte van de eerste jaarhelft. De verlaging
van het  BTW  tarief,  productiviteitsverbeteringen  en  lagere
aankoopprijzen hebben hiertoe bijgedragen. In september heeft Groupe
Flo met  succes een  kapitaalsverhoging van  20 miljoen  euro
doorgevoerd.

In juli werd de participatie van 6% in I.R.I.S. verkocht aan Canon.
AvH realiseerde op deze transactie een meerwaarde van ongeveer 3
miljoen euro en een IRR van meer dan 25%, sinds haar investering in
2007.

De deelneming in MANUCHAR werd opgetrokken van 20% naar 30%, als
gevolg van het uitoefenen van warranten.


ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
SIPEF (AvH 20,6%) is er ook in het derde kwartaal in geslaagd haar
palmolieproductie significant te verhogen. De eerste 9 maanden van
2009 vertoonden een stijging met 16% in vergelijking met vorig jaar,
het resultaat van de voortdurende inspanningen op het vlak van de
productie en van een uitstekende oogst. De prijs van palmolie stond
daarentegen onder  druk  en fluctueerde  heel  sterk.  Ondanks
optimistische vooruitzichten voor de productie van palmolie en een
stijgende vraag naar rubber, kunnen de hogere productiekosten en
onregelmatige weersomstandigheden een temperend effect hebben op de
resultaten van de rest van het jaar.

HENSCHEL ENGINEERING (AvH 50%) en Telemond Holding voelen  de
vertraging van de markt in hun omzetcijfers maar slaagden er door
aanzienlijke flexibiliteit toch nog in positieve cijfers te halen in
het derde kwartaal.

Bij SAGAR CEMENTS (AvH 14,8%) hebben de recente overstromingen in
Andra Pradesh er toe geleid dat het klassieke aantrekken van de vraag
na de moesson verstoord werd. Het achterblijven van de vraag in
combinatie met de systematische groei van de capaciteit heeft voor
een druk op de verkoopprijzen in Zuid-Indië gezorgd. De productie
draait nu evenwel bijna op volle capaciteit en levert de gewenste
resultaten.

ORIENTAL QUARRIES & MINES (AvH 28%) baat sinds april 2009 twee
groeves uit in de regio rond Delhi (Indië) voor de productie van
aggregaten. In de maand oktober werd de maximale capaciteit voor het
eerst quasi volledig benut. De joint venture vennootschap is na het
eerste halfjaar (1 april - 30 september) reeds winstgevend.

Eind juni heeft AvH een overeenkomst ondertekend met het oog op de
verwerving van een deelneming van 30% in ALCOFINA. Alcofina bezit een
deelneming van 45,3% in de Zwitserse trading vennootschap Alcotra,
een van de grootste exporteurs van bio-ethanol uit Brazilië. De
goedkeuring van de mededingingsautoriteiten wordt voor eind november
verwacht.

AvH en Electrabel hebben samen de joint venture MAX GREEN opgericht,
waarin AvH een belang van 27% controleert, en die zal focussen op
projecten in hernieuwbare energie. Een eerste project is het omvormen
van een steenkool-eenheid in de centrale van Rodenhuize (Gent) tot
een 100% biomassa-eenheid, die groene stroom zal leveren op basis van
houtpellets afkomstig van producenten die aan duurzaam bosbeheer
doen.


AvH & Subholdings
De netto-thesauriepositie van AvH bedroeg op het einde van het derde
kwartaal 135,4 miljoen euro (tov 123,4 miljoen euro per 30.06.2009).
Deze stijging wordt verklaard door de inkomsten uit de verkoop van de
aandelen I.R.I.S. (7,9 miljoen euro) en door de impact van het
beursherstel op de beleggingsportefeuille. AvH heeft trouwens van
deze aansterkende beurskoersen gebruik gemaakt om ongeveer 680.000
aandelen KBC te verkopen. Er werden in het derde kwartaal 12,5
miljoen euro investeringen verricht, hoofdzakelijk voor de stijging
van de deelneming in Manuchar en de eerste fase van de participatie
bij Max Green.


Vooruitzichten
"De huidige  economische  conjunctuur  noopt  nog  steeds  tot
voorzichtigheid. DEME, Leasinvest Real Estate, Finaxis en het nieuwe
segment  'Energie  &  grondstoffen'  bieden  in  de  huidige
marktomstandigheden   goede   vooruitzichten,   terwijl   de
vastgoedpromotie- en private equity-activiteiten onderhevig blijven
aan de impact van de huidige economische recessie en de sterkte van
het eventueel herstel."


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.