Ocean Outdoor Ltd

Slutligt utfall i AdCityMedia-erbjudande

RNS Number : 8269B
Ocean Outdoor Limited
04 February 2020
 

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

 

Pressmeddelande den 4 februari 2020

 

Ocean Outdoor offentliggör slutligt utfall i sitt ovillkorade erbjudande till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ)

 

Den 19 november 2019 offentliggjorde Ocean Outdoor Limited ("Ocean Outdoor"), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Ocean Bidco Limited ("Ocean Bidco"), ett rekommenderat erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia") att överlåta samtliga sina aktier i AdCityMedia till Ocean Bidco mot en kontant ersättning om 165 kronor per aktie. Aktierna i AdCityMedia var tidigare upptagna till handel vid Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Såsom offentliggjordes av AdCityMedia genom pressmeddelande den 9 januari 2020, har Nasdaq Stockholm godkänt AdCityMedias ansökan om avnotering. Erbjudandet förklarades ovillkorat den 9 december 2019, då det konstaterades att samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet uppfyllts, och acceptperioden förlängdes till den 31 januari 2020. Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 31 januari 2020 har Ocean Bidco förvärvat och erhållit accepter från aktieägare representerande sammanlagt 1 857 692 aktier, motsvarande cirka 99,41 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet, i AdCityMedia. Med "Ocean" avses i detta pressmeddelande, beroende på sammanhang, Ocean Outdoor eller Ocean Bidco eller koncernen i vilken Ocean Outdoor är moderbolag.

 

Den 9 december 2019 offentliggjorde Ocean Bidco att accepter erhållits från aktieägare representerandes totalt 977 891 aktier, motsvarande cirka 52,3 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet, i AdCityMedia. Ocean Bidco hade vidare förvärvat 519 510 aktier utanför Erbjudandet, motsvarande cirka 27,8 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet, i AdCityMedia. Vid offentliggörandet av det preliminära utfallet den 16 december 2019 hade det inkommit accepter av Erbjudandet från aktieägare representerande ytterligare 323 983 aktier, motsvarande cirka 17,34 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i AdCityMedia. Per den 16 december 2019 hade därmed aktieägare representerande sammanlagt 1 821 384 aktier, motsvarande cirka 97,46 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet, i AdCityMedia accepterat Erbjudandet eller överlåtit sina aktier till Ocean Bidco utanför Erbjudandet. Vid utgången av den förlängda acceptfristen den 31 januari 2020 har det inkommit accepter av Erbjudandet från aktieägare representerande ytterligare 36 308 aktier, motsvarande cirka 1,94 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i AdCityMedia. Detta innebär att Ocean Bidco efter den förlängda acceptfristens utgång sammanlagt kontrollerar 1 857 692 aktier och röster i AdCityMedia, vilket motsvarar cirka 99,41 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i AdCityMedia. Ocean innehar inte några finansiella instrument som ger finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i AdCityMedia.

 

Ocean Bidco kommer inte att förlänga acceptfristen ytterligare och Erbjudandet är därmed avslutat. Utbetalning av vederlag till aktieägare som vederbörligen har accepterat Erbjudandet efter den 6 december men senast den 16 december 2019, vilket var sista dagen i den initiala acceptperioden, inleddes den 20 december 2019. Utbetalning av vederlag till aktieägare som vederbörligen har accepterat Erbjudandet inom den förlängda acceptperioden förväntas påbörjas omkring den 6 februari 2020.

 

Ocean Bidco avser att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i AdCityMedia. Aktierna i AdCityMedia har avnoteras från First North och sista dag för handel var den 24 januari 2020.

 

Eftersom Erbjudandet förklarats ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet inte rätt att återkalla sina accepter.

 

Erbjudandehandlingen och övrig information om Erbjudandet tillhandahålls på www.oceanoutdoor.com och https://www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden/.

 

Ocean offentliggör denna information enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 8.30 CET den 4 februari 2020 på www.oceanoutdoor.com.

 

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

 

Tim Bleakley, VD, Ocean Outdoor Limited

Mobil: +44 207 292 6161

E-post: [email protected]

 

Stephen Joseph, Operativ chef & Ekonomichef, Ocean Outdoor Limited

Mobil: +44 207 292 6161

E-post: [email protected]

 

Matt Feldman, LionTree LLC

Mobil: +44 207 082 1585

E-post: [email protected]
 

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet - Ocean kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Ocean kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Ocean rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte befinner sig i eller är bosatta i Sverige om Ocean efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Ocean eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i AdCityMedia, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptperioden i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i AdCityMedia, såsom teckningsoptioner. Sådana köp kan komma att genomföras över en marknadsplats till marknadspris eller utanför en marknadsplats till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet, eftersom de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Oceans kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per den dagen den lämnades och Ocean har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact [email protected] or visit www.rns.com.
 
END
 
 
MSCMZGGZMFGGGZZ