Information  X 
Enter a valid email address

Ackermans & van Haaren (0GYM)

  Print          Annual reports

Friday 07 March, 2008

Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren NV : jaarresultaten ...


 * AvH realiseert een nettowinst van 241,4 miljoen euro dankzij
  sterke stijging (+43%) van het resultaat van de deelnemingen

   * Baggeractiviteiten (DEME) realiseren belangrijke omzet- en
    winstgroei in een zeer actieve markt
   * Vastgoedactiviteiten (Extensa en LRE) lossen verwachtingen in
   * Financi�le diensten: sterke groei van de toevertrouwde activa,
    mede dankzij overname van Capfi, bij Bank Delen en goede
    commerci�le resultaten bij Bank J. Van Breda & C�
   * Private Equity: sterke resultaten in de meeste deelnemingen

 * Verhoging (+20,87%) van brutodividend tot 1,39 euro per aandeel

De Raad van Bestuur van Ackermans & van Haaren NV deelt mee dat het
geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep) van het boekjaar
2007 241,4 miljoen euro bedraagt, t.o.v. de recordwinst van 2006
(onder invloed van de uitzonderlijke meerwaarde op de verkoop van
Quick t.b.v. 150,4 miljoen euro) van 307,6 miljoen euro.


Samenstelling van het        31.12.2007     31.12.2006
geconsolideerde
nettoresultaat (deel van de   (miljoen euro)      (miljoen
groep)                            euro)
                      IFRS        IFRS
CONTRACTING
     D.E.M.E.             45,1        25,2
     Rent-A-Port            0,8          -
     Algemene Aannemingen       3,2         4,3
Van Laere
     N.M.P.              4,7         1,8
         Subtotaal         53,8        31,3
VASTGOED & AANVERWANTE
DIENSTEN
     Extensa             15,2        18,8
     Leasinvest Real          9,8         9,5
Estate
     Cobelguard            0,5         0,2
     Groupe Financi�re         1,6        ___-
Duval
       Subtotaal          27,1        28,5
FINANCI�LE DIENSTEN
     Finaxis (Bank          43,4        40,3
Delen-Bank J.Van Breda & C�)
     BDM - ASCO            0,9         1,3
         Subtotaal         44,3        41,6
PRIVATE EQUITY
     Sofinim              6,2         2,7
     Bijdragen            37,0        12,2
deelnemingen Sofinim
     Bijdragen             4,0        12,0
deelnemingen GIB
          Subtotaal       47,2        26,9
Overige deelnemingen (Sipef,        10,8          -
Henschel)

Resultaat van de deelnemingen       183,2  +42,8%   128,3
      Meerwaarden          18,1        155,8
Private Equity

Resultaat deelnemingen (incl.       201,3        284,1
meerwaarden Private Equity)
AvH en subholdings (incl. GIB)       34,3         6,8
Overige 'niet-recurrente'          5,8        16,7
resultaten
GECONSOLIDEERD NETTORESULTAAT       241,4        307,6Voornaamste kerncijfers              2007     2006
Geconsolideerde balans AvH-groep      (� miljoen)  (� miljoen)
                          IFRS     IFRS
Eigen Vermogen (deel van de groep)       1.580,1    1.423,7
(Eigen vermogen voor bestemming van het
resultaat)

Netto thesaurie van AvH en            363,6     340,7
subholdings
Nettothesaurie, inclusief cash uit               552,0
verkoop van QuickKerncijfers per aandeel             2007    2006
Aantal aandelen              33.496.904 33.496.904
Nettoresultaat per aandeel (*) - basic     7,27    9,26
                - diluted    7,24    9,23Brutodividend           1,39  1,15
Nettodividend Gewoon      1,0425 0,8625
        VVPR       1,1815 0,9775

(*) op basis van de uitgegeven aandelen gecorrigeerd voor eigen
aandelen in portefeuille

Algemene commentaren bij de cijfers

De AvH-groep realiseert over 2007 een geconsolideerde nettowinst van
241,4 miljoen euro t.o.v. het recordresultaat van 307,6 miljoen euro
in 2006.

Dit goede resultaat is tot stand gekomen dankzij

 * sterke resultaatsbijdragen van de deelnemingen (183,2 miljoen
  euro, zijnde +42,8% t.o.v. 2006), waarvan 10,8 miljoen euro
  afkomstig van de nieuw in de consolidatie opgenomen deelnemingen
  in Sipef en Henschel
 * meerwaarden in de Private Equity portefeuille t.b.v. 18,1 miljoen
  euro (voornamelijk Corn.Van Loocke en UBF/EuroMedia) t.o.v. 155,8
  miljoen euro in 2006 (vnl. Quick)
 * goede bijdrage van AvH & subholdings (9,4 miljoen euro) o.m.
  dankzij 9,5 miljoen euro meerwaarden op de verkoop van aandelen
  Agridec en KBC
 * de terugname van het grootste deel van de nog resterende GIB
  voorzieningen (19,2 miljoen euro)
 * overige niet-recurrente resultaten, waaronder een meerwaarde van
  5,5 miljoen euro op de verkoop van aandelen Belfimas.

Per 31.12.2007 bedroeg de netto-thesaurie van AvH 363,6 miljoen euro
t.o.v. 340,7 miljoen euro per einde 2006. Deze positie houdt rekening
enerzijds met de beleggingsportefeuille (o.m. aandelen Fortis, KBC)
van AvH die per 31.12.2007 225,9 miljoen euro (inclusief latente
meerwaarden van 130,4 miljoen euro) waard was  (233,7 miljoen euro
per 31.12.2006), liquiditeiten en eigen aandelen t.b.v. 181,1 miljoen
euro, en anderzijds met de externe financi�le schuld, hoofdzakelijk
onder de vorm van commercial paper, ten belope van 43,3 miljoen euro.
Bovendien werd er in de loop van 2007 voor 248,2 miljoen euro
ge�nvesteerd en voor 37,9 miljoen gedesinvesteerd.

De investering betroffen:
- 154,0 miljoen euro op niveau van Private Equity, waarvan
137,9 miljoen euro nieuwe investeringen (Distriplus, Spano, Iris,
Manuchar)
16,1 miljoen euro vervolginvesteringen (o.m. Alural, UBF/EMG, Turbo's
Hoet Groep)
- 94,2 miljoen euro op niveau van de AvH-groep, waarvan
27,0 miljoen euro nieuwe investeringen (o.m. Financi�re Duval,
Rent-A-Port)
67,2 miljoen euro vervolginvesteringen waarvan 53,0 miljoen euro voor
de kapitaalverhoging van Finaxis bij Bank Delen en voorts verhogingen
van de participaties in Sipef en Leasinvest Real Estate.

Het (IFRS) geconsolideerde eigen vermogen (deel groep) bedroeg per
31.12.2007 1.580,1 miljoen euro t.o.v. 1.423,7 miljoen euro per
31.12.2006. Het geconsolideerd balanstotaal onder IFRS steeg tot
4.888,0 miljoen euro t.o.v. 4.721,5 miljoen euro per 31.12.2006.

Commentaren bij de voornaamste groepsvennootschappen

BOUW, BAGGER EN CONCESSIES
Gebaseerd op een aanhoudend sterk orderboek heeft DEME een zeer hoge
activiteitsgraad gekend met een quasi volledige bezetting van de
vloot.
De omzet over 2007 steeg met 22% tot 1.313,9 miljoen euro (2006:
1.077,5 miljoen euro), terwijl de operationele cashflow (EBITDA)
steeg met 47% tot 259,4 miljoen euro (2006: 176,6 miljoen euro) en de
nettowinst met 79% tot 90,2 miljoen euro (2006: 50,4 miljoen euro).
Deze gunstige resultaatsontwikkeling is toe te schrijven aan de goede
operationele gang van zaken en werd quasi niet be�nvloed door
uitzonderlijke  resultaten.  Niettegenstaande  een  zeer  actief
investeringsprogramma (460 miljoen euro over 2005 - 2008) kon de
nettoschuld afgebouwd worden tot 362,4 miljoen euro tegenover een
geconsolideerd eigen vermogen van 410,6 miljoen euro.
Intussen heeft Deme een nieuw investeringsprogramma aangekondigd van
ongeveer 500 miljoen euro tussen nu en 2011 in baggerschepen en ander
maritiem materieel, dat Deme een veelzijdige, flexibele en zeer
competitieve vloot bezorgt.
Het orderboek bedroeg per 31.12.07 1.811 miljoen euro (t.o.v. 1.601
miljoen euro per 31.12.06), en is zeer sterk gespreid over de
verschillende werelddelen met nieuwe contracten in o.m. Frankrijk,
Bulgarije, Rusland, Zuid-Afrika, Nigeria, Brazili�, India, Verenigde
Arabische Emiraten, Australi� en over de verschillende specialiteiten
van de Deme-groep. Gebaseerd op het bestaande orderboek en de nog
verwachte hoeveelheid aan nieuwe opdrachten verwacht Deme voor 2008
een groei van zowel de omzet als de operationele winst te kunnen
realiseren.

RENT-A-PORT (AvH  45%) werd  in december  2006 opgericht  als
havengebonden  consultancy   bedrijf  rond   2   voormalige
Deme-directieleden.
In haar eerste werkingsjaar kon RAP studies uitvoeren vooral in
West-Afrikaanse landen en haar activiteiten in Vietnam  verder
ontwikkelen.

ALGEMENE AANNEMINGEN VAN  LAERE kon  een behoorlijk  resultaat
neerzetten in een zeer competitieve markt (3,2 miljoen euro vs 4,3
miljoen euro in 2006). Niettegenstaande een moeilijke start in 2007
kon het orderboek terug op een gezond niveau (187 miljoen euro op
31.12.07) gebracht worden met werven in Luxemburg, Diegem, Kortrijk,
Beveren en Antwerpen.
Van Laere wil zich verder toeleggen op een aantal specifieke niches,
en ook vaker in samenwerking met andere aannemers of financi�le
groepen  optreden  in  het  kader  van  'design,  build  &
finance'-projecten, al dan niet in PPS-verband.

N.M.P. kende een belangrijke stijging van haar resultaat (6,3 miljoen
euro vs 2,4 miljoen euro in 2006) dankzij een uitzonderlijke
meerwaarde. De courante operationele resultaten lagen in lijn met de
voorgaande jaren dankzij de portefeuille lange termijncontracten.

VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN
De bijdrage van de vastgoedgerelateerde activiteiten bleef met een
bijdrage van 27,1 miljoen euro vrij stabiel.

EXTENSA (AvH 100%, vastgoedontwikkeling) realiseert alweer een sterk
resultaat van 15,2 miljoen euro (t.o.v. 18,8 miljoen euro in 2006)
dankzij enerzijds een meerwaarde van 10,1 miljoen euro op de verkoop
van haar deelneming in het eerste retailpark in Roemeni� (Targu
Mures), en 5,75 miljoen euro positieve fair value waardeschommelingen
op Tour & Taxis, en anderzijds 3,3 miljoen euro uit de verkoop van
gronden.

Extensa werkt intussen voort aan de ontwikkeling van de Tour & Taxis
site in Brussel, waarvoor in 2007 een bouwaanvraag ingediend werd, en
van de Cloche d'Or site in het Groot Hertogdom Luxemburg waarvoor het
masterplan in 2008 moet worden goedgekeurd.
Ook de samenwerkingsverbanden in Slowakije, Roemeni� en Turkije
moeten in de loop van 2008 verder bijdragen tot het groepsresultaat.
Ook binnen de grondenportefeuille worden nieuwe vergunningen verwacht
in de periode 2008-2012 die moeten bijdragen tot de recurrentie van
de resultaten.

De vastgoedbevak LEASINVEST REAL ESTATE (AvH:30,01%) realiseerde over
het kalenderjaar 2007 een nettoresultaat van 33,4 miljoen euro
(t.o.v. 29,5 miljoen euro in 2006). Deze stijging wordt verklaard
door 11,9 miljoen euro positieve waardeschommelingen binnen de
vastgoedportefeuille en meerwaarden van 5,8 miljoen euro op de
verkoop van 3 gebouwen in Belgi� en ��n in Luxemburg.
De re�le waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg per 31.12.07
441,1 miljoen euro en beslaat een totale oppervlakte van 263.716 m�
gespreid voor 70% in Belgi� en 30% in Luxemburg.
De kwaliteit van de portefeuille wordt ge�llustreerd door  de
uitstekende bezettingsgraad van 97,74% en een huurrendement van
7,21%.

COBELGUARD (AvH 40%) realiseerde in 2007 alweer een sterke groei van
haar omzet met 35% tot 40,2 miljoen euro, en een stijging van haar
operationale winst met 45%  tot 2,4 miljoen euro.  Cobelguard
realiseerde een aantal commerci�le successen en werkt voort aan de
ontwikkeling van zowel nieuwe regio's als diensten.

FINANCIERE DUVAL, waarin AvH in maart 2007 een belang van bijna 21%
verwierf, realiseerde een stijging van haar omzet met 22% tot 261,3
miljoen euro en van haar courant operationeel resultaat met 62% tot
20,2 miljoen  euro. Zowel  de ontwikkelingsactiviteit  als  de
exploitatie van vakantieparken (Odalys, N�2 in Frankrijk met 80.000
bedden) en rusthuizen (Residalya, 1000 bedden) droegen hiertoe bij.

FINANCI�LE DIENSTEN
BANK DELEN kende in een zeer wisselend beursklimaat een opmerkelijk
sterke groei van de haar toevertrouwde vermogens tot 12.126 miljoen
euro (t.o.v. 8.416 miljoen euro per 31.12.06), waarvan 2.747 miljoen
euro afkomstig van de overname in juli 2007 van de Brusselse
vermogensbeheerder 'Capital & Finance'. Dit vertegenwoordigt een
netto-inflow voor Bank Delen die bijna dubbel zo groot is dan het
gemiddelde van de voorgaande jaren. Dankzij deze sterke groei stegen
de brutobedrijfsopbrengsten voor het eerst boven 100 miljoen euro
(108,4 miljoen euro) en steeg de nettowinst met 22,4% tot 36,7
miljoen euro (30 miljoen euro over 2006).
Niettegenstaande de stijging van het personeelsbestand bleef de
cost/income  stabiel  op  een  zeer  competitieve  44,6%.  Het
geconsolideerd eigen vermogen van Bank Delen bedroeg per 31.12.07
246,0 miljoen euro (t.o.v. 148,7 miljoen euro per 31.12.06), waarvan
60 miljoen euro afkomstig van de kapitaalverhoging n.a.v. de overname
van Capfi.
Bank Delen werd begin 2008 voor de 2de opeenvolgende keer bekroond
door Euromoney als 'Beste Private Bank' in Belgi�.
Ondanks de grote turbulentie op de financi�le markten hoopt Bank
Delen dat de groei van de toevertrouwde vermogens over de laatste
jaren en de integratie over een volledig boekjaar van Capfi zal
bijdragen tot een versterking van de recurrentie en de groei van de
resultaten.

BANK J.VAN BREDA & C� heeft in 2007 sterke commerci�le prestaties
neergezet. Het totaal door cli�nten belegd vermogen kende een groei
met 624 miljoen euro  (+15% tot 4.701  miljoen euro) en  de
kredietportefeuille is met 17% (tot 1.755 miljoen euro) gestegen. Het
volume aan buitenbalansbeleggingen groeide met 16% tot 2.802 miljoen
euro, en dit zowel op het vlak van vermogensbeheer (+17%) als
verzekeringsbeleggingen (+19%).

Deze recordgroei kon de winstdaling wegens het ongunstig renteklimaat
echter niet compenseren. Het netto geconsolideerd resultaat bedroeg
22,4 miljoen euro, tegenover 24,4 miljoen euro in 2006 (-8%). In de
eerste jaarhelft daalde de winst nog met 17%. In de tweede jaarhelft
werd daarentegen terug aangeknoopt met winstgroei: + 3% t.o.v. de
tweede jaarhelft van 2006.
De beleggingsportefeuille van de bank wordt op geen enkele wijze
getroffen  door  de  crisis  op  de  financi�le  markten.  De
waardeverminderingen op de kredietportefeuille blijven op een zeer
laag niveau (0,13% van de gemiddelde kredietportefeuille).  De
cli�ntenportefeuille binnenvaartondernemers, overgenomen van Ethias
Bank, werd op succesvolle wijze ge�ntegreerd.

Ondanks de forse investeringen in de versterking van de commerci�le
organisatie blijft de cost/income ratio stabiel op 58%. Per 31.12.07
bedroeg het  eigen  vermogen  207 miljoen  euro  hetgeen  een
solvabiliteitsratio vertegenwoordigt van 11,8%. Niettegenstaande het
renteklimaat zich ook voor 2008 ongunstig aankondigt, wordt opnieuw
een beperkte stijging van de rente-inkomsten verwacht. Behoudens
onverwachte ongunstige evoluties van de marktrentes of van de
provisies voor kredietverliezen, is Bank J.Van Breda & C� hoopvol dat
de sterke commerci�le positionering haar in staat moet stellen de
winstgroei, waarmee in de tweede jaarhelft 2007 opnieuw  werd
aangeknoopt, in 2008 te versnellen.

Overige deelnemingen
Als gevolg van de aandeelhoudersovereenkomst die begin 2007 met de
familie Bracht werd bereikt, wordt de deelneming in SIPEF in 2007 ten
belope van 18,80% geconsolideerd. In november 2007 werd  deze
participatie uitgebreid tot 19,55%. Dankzij de hogere palmolieprijzen
steeg de omzet met 28% tot 209,5 miljoen USD. Deze hogere prijzen
gekoppeld aan een doeltreffende kostencontrole leidden tot een meer
dan verdubbeling van de nettowinst van 22,1 miljoen USD (2006) tot
48,1 miljoen USD (2007). Sipef werkt intussen verder aan  de
uitbreiding van haar rubber- en palmolieplantages in Indonesi� en
Papoea-Nieuw-Guinea.

HENSCHEL, waarin AvH 50% bezit, wordt omwille van zijn toegenomen
omvang  voor  het  eerst  geconsolideerd.  Henschel  produceert
telescopische armen en  andere onderdelen  voor kranen  alsook
laadbakken voor lichte vrachtwagens. Het bedrijf, met vestigingen in
Belgi� en Polen, realiseert een geconsolideerde omzet van 62,7
miljoen euro (-2% vs 2006 (boekjaar 15 maanden)) en een nettowinst
van 8,5 miljoen euro (+ 25% vs 2006 (boekjaar 15 maanden)).

PRIVATE EQUITY
De courante bijdrage van 'Private Equity' heeft over 2007 een
substanti�le stijging gekend van 75% tot 47,2 miljoen euro (2006:
26,9 miljoen euro), inclusief de meerwaarde van 7,6 miljoen euro op
de verkoop van 617.676 aandelen Telenet.
Binnen de Private Equity-portefeuille werden ook voor 18,1 miljoen
euro (deel AvH) meerwaarden gerealiseerd waarvan 3,1 miljoen euro op
verkoop van het belang in Corn. Van Loocke en 14,9 miljoen euro op de
inbreng van UBF in de nieuwe EuroMediaGroup.

Enkele opmerkelijke prestaties binnen de portefeuille:

 * ATENOR (Sofinim 12,01%) realiseert een zeer sterk jaar met een
  nettowinst van 35,4 miljoen euro dankzij de winst op 2 projecten
  in Luxemburg (Pr�sident-Pixel).
 * HERTEL (Sofinim 36%) realiseert een omzetstijging met 28% tot
  671,0 miljoen euro en een netto winststijging van 136% tot 22,0
  miljoen euro dankzij een goede operationele gang van zaken in al
  haar afdelingen.
 * OLEON (Sofinim 37,07%) realiseert een nettowinst van 23,0 miljoen
  euro op een omzet van 416,4 miljoen euro, en dit ondanks de brand
  die in januari 2007 de fabriek in Ertvelde teisterde. Dit
  resultaat houdt natuurlijk ook rekening met de schadevergoeding
  door de verzekeraar uitgekeerd.
 * SPANO INVEST (Sofinim 72,92%) realiseert een belangrijke eerste
  bijdrage dankzij een nettowinst van 17,2 miljoen euro op een
  omzet van 270,7 miljoen euro, gebaseerd op een vooral sterke
  eerste jaarhelft 2007.
 * TURBO'S HOET GROEP (Sofinim 50%) droeg voor het eerst voor een
  heel jaar bij, en realiseerde een sterke stijging van omzet (+
  25% tot 317,9 miljoen euro) en nettowinst (+79% tot 11,4 miljoen
  euro) dankzij de hoge investeringen in de vrachtwagensector.
  Turbo's Hoet Groep is er in 2007 in geslaagd haar activiteit in
  verhuur van vrachtwagens en de verkoop van vrachtwagens en
  onderdelen significant uit te bouwen in Bulgarije en Rusland.
 * GROUPE FLO (GIB 46,7%) opende in 2007 20 hippo's, 5 brasseries en
  3 tablapizza restaurants en beschikt aldus over 184 restaurants.
  Daarmee realiseert Groupe Flo een omzet van 380,0 miljoen euro (+
  9% vs 2006 : 348,5 miljoen euro) en een nettowinst van 19,0
  miljoen euro.
 * Door de fusie van UBF (Sofinim 47,3%) met de Franse groep
  Euromedia T�l�vision ontstond de nieuwe EuroMedia Group (EMG).
  EMG is aldus de Europese marktleider geworden inzake
  televisiefaciliteiten met een omzet (pro forma 2007) van 268,2
  miljoen euro en een EBITDA van 49,7 miljoen euro. EMG kan 80
  studio's, een vloot van 45 captatiewagens (waarvan 16 in HD), 93
  regies voor nabewerking en 83 ENG-sets aan zijn klanten
  aanbieden. Sofinim heeft een 22% participatie in EMG, aan de
  zijde van Bollor�, Allianz Capital Partners en de familie Barry.

Binnen de Private  Equity kenden Sofinim  en GIB een  actief
investeringsjaar waarin voor 154 miljoen euro ge�nvesteerd werd en
voor 29,3 miljoen euro gedesinvesteerd werd:

- 137,9 miljoen euro nieuwe investeringen. Naast Spano Invest (zie
supra) werd ge�nvesteerd in:

 * IRIS (juni 2007): participatie t.b.v. 6,12% n.a.v. een
  kapitaalverhoging van 10 miljoen euro waarop door Sofinim voor 5
  miljoen euro ingeschreven werd. Iris is een belangrijke Europese
  speler in Optical Character Recognition (OCR), intelligent
  document recognition (IDR) en document management. Iris verwacht
  voor 2007 een stijging van de omzet tot 95 miljoen euro (+16% vs
  2006).
 * MANUCHAR (juni 2007): participatie van 20%. Manuchar, historisch
  een pure trader, ontwikkelt zich tot een logistieke speler en
  distributeur actief in o.m. staal en chemicali�n via een netwerk
  van filialen gespreid over 23 groeilanden in Latijns-Amerika,
  Afrika, het Midden-Oosten en Azi�. Manuchar realiseerde in 2007
  een omzet van 571,7 miljoen euro voor een operationeel resultaat
  van 24,3 miljoen euro en een nettowinst van 8,6 miljoen euro.
 * DISTRIPLUS (juli 2007) samen met CNP elk voor 50%. Distriplus
  omvat de gespecialiseerde distributieketens CLUB (27 winkels),
  Planet Parfum (71 winkels) en Di (90 eigen winkels en 40
  franchise). Deze ketens realiseerden in de tweede jaarhelft 2007
  een gezamenlijke omzet van 130,2 miljoen euro en een operationeel
  resultaat van 3,1 miljoen euro.

- 16,1 miljoen euro nieuwe vervolginvesteringen, voornamelijk bij
Alural, UBF/EMG en Turbo's Hoet Groep.

Het gecorrigeerd netto-actief van de Private Equity portefeuille,
inclusief latente meerwaarden op de beursgenoteerde aandelen binnen
Sofinim en op Groupe Flo, bedraagt per 31.12.2007 478,7 miljoen euro
(t.o.v. 631,5 miljoen euro per 31.12.2006 toen nog inclusief Quick
voor 211 miljoen euro).


Vooruitzichten 2008
Behoudens onvoorziene omstandigheden verwacht de raad van bestuur
opnieuw een sterke bijdrage van de meeste deelnemingen tot het
groepsresultaat.

Kalender 2008
15 april 2008              jaarverslag online
beschikbaar www.avh.be
26 mei 2008              gewone algemene vergadering en
kwartaalupdate Q1 2008
4 juni 2008               betaalbaarstelling dividend
28 augustus 2008          bekendmaking halfjaarresultaten
2008
6 maart 2009               bekendmaking jaarresultaten
2008

Verslag van de Commissaris
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden van de
geconsolideerde jaarrekening ten gronde zijn afgewerkt en dat deze
geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in
de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het persbericht,  zouden
moeten doorgevoerd worden.
Antwerpen, 6 maart 2008

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
vertegenwoordigd door
Patrick Rottiers       Christel Weymeersch
Vennoot             Vennoot


Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4
kernsectoren : bouw,bagger en concessies (DEME, ��n van de grootste
baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een
toonaangevende aannemer in Belgi�), vastgoed en aanverwante diensten
(Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak met ongeveer
450 miljoen euro vastgoedactiva in portefeuille - Extensa, een
belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in
Belgi�, Luxemburg en Centraal-Europa), private banking (Bank Delen,
��n van de grootste onafhankelijke priv�-vermogensbeheerders in
Belgi� - Bank J.Van Breda & C�, niche-bank voor de ondernemer en de
vrije beroepen in Belgi�), en private equity (Sofinim, ��n van de
grootste risicokapitaalverschaffers in Belgi�, en GIB).
De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische
participaties  met  een   belangrijk  groeipotentieel.   De
marktkapitalisatie van AvH bedraagt ongeveer 2,2 miljard euro. AvH is
opgenomen in de BEL20-index en de Private Equity NXT index van
Euronext Brussel.

Nieuwe website
Alle  persberichten   van  AvH   en  haar   belangrijkste
groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen ook
geraadpleegd worden op de totaal vernieuwde AvH website : www.avh.be.
Ge�nteresseerden die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen
moeten zich (opnieuw) inschrijven via deze website, rubriek 'Nieuws'.


Voor bijkomende informatie kunt u telefonisch terecht bij:
Luc
Bertrand
CEO - Voorzitter van het Executief Comit�
tel: +32.3.231.87.70
e-mail: [email protected]

Jan Suykens
Lid van het Executief Comit�
tel: +32.3.897.92.36
e-mail: [email protected]


Annex: zie bijgevoegde PDF


                                  

a d v e r t i s e m e n t