Information  X 
Enter a valid email address

Nyrstar (0JNH)

  Print   

Friday 31 July, 2009

Nyrstar

Nyrstar Buitengewone Algemene Vergadering

+-------------------------------------------------------------------+
| DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF   |
| ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË |
| OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE      |
| VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING    |
+-------------------------------------------------------------------+Dit nieuwsbericht maakt  gereglementeerde informatie uit  zoals
gedefinieerd in het Belgische Koninklijke Besluit van 14 november
2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële
instrumenten die zijn toegelaten  tot de verhandeling op  een
gereglementeerde markt


Balen, België (31 juli 2009) - Volgend op de succesvolle plaatsing
van haar  niet-gesubordineerde  niet-gewaarborgde  converteerbare
obligaties die vervallen in 2014 (de "Obligaties") op donderdag 2
juli 2009, hield Nyrstar NV vandaag een buitengewone algemene
vergadering in verband met (onder andere) de uitgifte van nieuwe
gewone aandelen bij conversie van de Obligaties. Het quorum vereist
voor de beraadslaging en stemming voor een aantal agendapunten van de
vergadering werd niet bereikt.  Dienvolgens zal een tweede algemene
aandeelhoudersvergadering plaatsvinden op dinsdag 25 augustus 2009 om
10u30 CET te Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, of op
een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt.
Krachtens het Wetboek van vennootschappen is geen quorum vereist voor
zulke tweede algemene aandeelhoudersvergadering.

               - einde -

Over Nyrstar
« The partner of choice in essential resources for the development
of a changing world ».
Nyrstar is een vooraanstaande wereldwijde multimetalenonderneming,
die aanzienlijke hoeveelheden zink en lood produceert, net als andere
producten (waaronder zilver, goud en koper). Nyrstar staat als NYR
genoteerd op NYSE Euronext Brussel. Surf voor meer informatie over
Nyrstar naar, www.nyrstar.com.

Contacten
Michael Morley
Director Legal and
External Affairs
T: +44 20 7408 8120
[email protected]

Investeerders
Chris James
Group Manager,
Investor Relations
T: +44 20 7408 8161
M: +44 7912 269 497
[email protected]

Media
Geert Lambrechts
Communications Advisor
T: +32 14 449 646
M: +32 473 637 892
[email protected]


STABILISATIE/FSA. IN VERBAND MET DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIES KAN
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, HANDELEND ALS STABILISATIEMANAGER, OF
ENIGE PERSOON HANDELEND IN NAAM VAN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
OBLIGATIES OVERTOEWIJZEN OF TRANSACTIES DOORVOEREN MET HET OOG OP DE
ONDERSTEUNING VAN DE MARKTPRIJS VAN DE OBLIGATIES OP EEN NIVEAU DAT
HOGER LIGT DAN DAT DAT ANDERS ZOU GELDEN. ER BESTAAT ECHTER GEEN
ZEKERHEID DAT GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL OF ENIGE PERSOON HANDELEND
IN NAAM VAN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL STABILISATIEHANDELINGEN ZAL
STELLEN. ELKE STABILISATIEHANDELING KAN OP OF NA DE DATUM BEGINNEN
WAAROP EEN GEPASTE PUBLIEKE OPENBAARMAKING VAN DE  DEFINITIEVE
VOORWAARDEN VAN HET AANBOD VAN DE OBLIGATIES HEEFT PLAATSGEVONDEN EN,
INDIEN BEGONNEN, KAN OP ELK OGENBLIK BEËINDIGD WORDEN, MAAR HET MOET
EEN EINDE NEMEN NIET LATER DAN HET VROEGERE OGENBLIK VAN 30 DAGEN NA
DE UITGIFTEDATUM VAN DE OBLIGATIES EN 60 DAGEN NA DE DATUM VAN DE
TOEWIJZING VAN  DE  OBLIGATIES. ELKE  STABILISATIEHANDELING  OF
OVERTOEWIJZING MOET DOOR GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL OF DOOR EEN
PERSOON HANDELEND IN NAAM VAN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL UITGEVOERD
WORDEN IN OVEREENSTEMMING MET ALLE TOEPASSELIJKE WETGEVING  EN
REGULERING.

DEZE AANKONDIGING DIENT ENKEL ALS ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN
DEEL UIT VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF DE UITNODIGING TOT EEN AANBOD
TOT AANKOOP VAN EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN
HET AANBOD EN VERKOOP VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN
KAN IN BEPAALDE JURISDICTIES BEPERKT WORDEN DOOR DE WET. ELKE PERSOON
DIE DEZE AANKONDIGING LEEST DIENT ZICH OVER ELKE DERGELIJKE BEPERKING
TE INFORMEREN EN DIE IN ACHT TE NEMEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN
OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES (EN DE GEWONE AANDELEN VAN
DE VENNOOTSCHAP) MOGEN NIET ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN
REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE
"SECURITIES ACT") WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE
STATEN. NYRSTAR NEEMT NIET VOOR OM ENIG DEEL VAN HET GEPLANDE AANBOD
TE REGISTREREN IN DE VERENIGDE STATEN OF OM EFFECTEN AAN TE BIEDEN IN
DE VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN
GEDAAN OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.

DEZE AANKONDIGING IS EEN ADVERTENTIE EN GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN
RICHTLIJN 2003/71/EC VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD VAN 4
NOVEMBER 2003 (ZOALS OMGEZET IN ELKE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE
ECONOMISCHE RUIMTE, DE "PROSPECTUSRICHTLIJN")

IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE WORDEN DE OBLIGATIES
ENKEL AANGEBODEN AAN GEKWALIFICEERDE INVESTEERDERS IN DE ZIN VAN DE
PROSPECTUSRICHTLIJN,  IN  OVEREENSTEMMING  MET  DE  RESPECTIEVE
REGULERINGEN VAN  ELKE LIDSTAAT  WAARIN DE  OBLIGATIES  WORDEN
AANGEBODEN.

DEZE AANKONDIGING WORDT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ENKEL GERICHT AAN
(I) PERSONEN DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN AANGELEGENHEDEN IN
VERBAND MET INVESTERINGEN DIE ONDER ARTIKEL 19(5) VALLEN VAN DE
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER
2005, (II) PERSONEN DIE "HIGH NET WORTH ENTITIES" ZIJN EN ANDERE
PERSONEN AAN WIE DEZE AANKONDIGING WETTIG KAN WORDEN VERSPREID IN DE
ZIN VAN ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND
MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AL DEZE PERSONEN
GEZAMENLIJK DE  "GEKWALIFICEERDE  PERSONEN"). IN  HET  VERENIGD
KONINKRIJK ZIJN DE EFFECTEN ENKEL BEDOELD VOOR GEKWALIFICEERDE
PERSONEN; GEEN UITNODIGING, AANBOD OF OVEREENKOMSTEN OM IN TE
SCHRIJVEN OP DERGELIJKE EFFECTEN OF OM DEZE AAN TE KOPEN OF
ANDERSZINS TE VERWERVEN MAG WORDEN VOORGESTELD OF AFGESLOTEN MET
ANDERE DAN GEKWALIFICEERDE PERSONEN EN ELKE PERSOON ANDERE DAN EEN
GEKWALIFICEERDE PERSOON KAN NIET HANDELEN OP BASIS VAN OF ZICH
VERLATEN OP DEZE AANKONDIGING OF HAAR INHOUD.

DE OBLIGATIES ZULLEN NIET WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF AFGEGEVEN
WORDEN AAN HET PUBLIEK IN DE REPUBLIEK ITALIË ("ITALIË") ANDER DAN:
(I) AAN GEKWALIFICEERDE INVESTEERDERS (INVESTITORI QUALIFICATI),
ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 100, PARAGRAAF 1(A) VAN HET WETGEVEND
DECREET NR 58 VAN 24 FEBRUARI 1998 (DE "FINANCIËLE DIENSTEN WET")
ZOALS GEWIJZIGD EN VERANDERD VAN TIJD TOT TIJD EN ARTIKEL 34TER,
PARAGRAAF 1(B) VAN CONSOB REGULERING NR 11971 VAN 14 MEI 1999 ZOALS
GEWIJZIGD EN VERANDERD VAN TIJD TOT TIJD (DE "CONSOB REGULERING"); OF
(II) IN ANDERE OMSTANDIGHEDEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 100 VAN DE
FINANCIËLE DIENSTEN WET EN ARTIKEL 34TER VAN DE CONSOB REGULERING,
WAAR VRIJSTELLINGEN VOORZIEN ZIJN VAN DE VEREISTE OM EEN PROSPECTUS
TE PUBLICEREN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 94 VAN DE FINANCIËLE DIENSTEN
WET.

ELKE AANKOOP VAN OF AANVRAAG NAAR OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP
INGEVOLGE HET AANBOD DIENEN TE WORDEN GEDAAN OP BASIS VAN DE
INFORMATIE VERVAT IN DE DEFINITIEVE PROSPECUS DIE TEN GEPASTEN TIJDE
ZAL WORDEN UITGEGEVEN DOOR DE EMITTENT IN VERBAND MET HET AANBOD.


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.
                                                               

a d v e r t i s e m e n t