Information  X 
Enter a valid email address

Nyrstar (0JNH)

  Print   

Tuesday 07 July, 2009

Nyrstar

Nyrstar kondigt de verhoging aan van het aanbod...

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF
JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING
ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING


Dit nieuwsbericht maakt  gereglementeerde informatie uit  zoals
gedefinieerd in het Belgische Koninklijke Besluit van 14 november
2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële
instrumenten die zijn toegelaten  tot de verhandeling op  een
gereglementeerde markt


Nieuwsbericht      Nyrstar kondigt de verhoging aan van het aanbod
     van converteerbare obligaties tot EUR 120 miljoen
        naar aanleiding van uitoefening van de
            over-allotment optie


Balen, België (7 juli 2009) - Volgend op de succesvolle plaatsing van
haar niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties
die vervallen in 2014 (de "Obligaties") op donderdag 2 juli 2009,
kondigt Nyrstar NV de volledige uitoefening aan van de over-allotment
optie van EUR 15 miljoen door Goldman Sachs International namens
zichzelf en ING Belgium NV/SA. De uitoefening van de over-allotment
optie verhoogt de totale grootte van het aanbod van EUR 105 miljoen
tot EUR 120 miljoen, in navolging van de grote vraag naar de
Obligaties.

De netto opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties zullen door
Nyrstar worden gebruikt om haar financieringsbronnen te diversifiëren
en om haar balansliquiditeit te verhogen, alsook om organische of
externe groeiopportuniteiten, zo deze zich voordoen, te financieren,
overeenkomstig de recent bekendgemaakte strategie van Nyrstar.

Goldman Sachs International, handelend als Stabilisatiemanager (zoals
hieronder vermeld), heeft Nyrstar geïnformeerd dat het tot op heden
geen stabilisatieactiviteiten uitvoerde.

Betaling voor en levering van de Obligaties zal naar verwachting
plaatsvinden op of rond 10 juli 2009. De betaling en levering zijn
onderworpen aan gangbare opschortende voorwaarden voor dit type van
transactie.

Een aanvraag werd ingediend bij de Beurs van Luxemburg om de
Obligaties te noteren op de officiële lijst van de Beurs van
Luxemburg en om de Obligaties toe te laten tot verhandeling op de
Euro MTF Markt van de Beurs van Luxemburg, behoudens onvoorziene
omstandigheden.

Goldman Sach International handelde als Sole Global Coordinator and
Sole Bookrunner van de transactie.  De over-allotment optie werd
toegekend aan Goldman Sachs International en ING Belgium NV/SA,
handelend als Managers in verband met het aanbod van de Obligaties.

               - einde -

Over Nyrstar
De partner bij uitstek op het vlak van essentiële grondstoffen om een
veranderende wereld vorm te geven. Nyrstar is een vooraanstaande
wereldwijde multimetalenonderneming, die aanzienlijke hoeveelheden
zink en lood produceert, net als andere producten (waaronder zilver,
goud en koper). Nyrstar staat als NYR genoteerd op NYSE Euronext
Brussel.  Surf  voor  meer  informatie  over  Nyrstar  naar,
www.nyrstar.com.

Contacten
Michael Morley
Director Legal and
External Affairs
T: +44 20 7408 8120
[email protected]

Investeerders
Chris James
Group Manager,
Investor Relations
T: +44 20 7408 8161
M: +44 7912 269 497
[email protected]

Media
Geert Lambrechts
Communications Advisor
T: +32 14 449 646
M: +32 473 637 892
[email protected]Stabilisatie/FSA. In verband met de uitgifte van de obligaties kan
goldman sachs international, handelend als stabilisatiemanager, of
enige persoon handelend in naam van Goldman sachs international
obligaties overtoewijzen of transacties doorvoeren met het oog op de
ondersteuning van de marktprijs van de obligaties op een niveau dat
hoger ligt dan dat dat anders zou gelden. Er bestaat echter geen
zekerheid dat goldman sachs international of enige persoon handelend
in naam van Goldman sachs international stabilisatiehandelingen zal
stellen. Elke stabilisatiehandeling kan op of na de datum beginnen
waarop een gepaste publieke openbaarmaking van de  definitieve
voorwaarden van het aanbod van de obligaties heeft plaatsgevonden en,
indien begonnen, kan op elk ogenblik beëindigd worden, maar het moet
een einde nemen niet later dan het vroegere ogenblik van 30 dagen na
de uitgiftedatum van de obligaties en 60 dagen na de datum van de
toewijzing van  de  obligaties. Elke  stabilisatiehandeling  of
overtoewijzing moet door goldman sachs international of door een
persoon handelend in naam van goldman sachs international uitgevoerd
worden in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving  en
regulering.

Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en maakt geen
deel uit van een aanbod tot verkoop of de uitnodiging tot een aanbod
tot aankoop van effecten. De verspreiding van deze aankondiging en
het aanbod en verkoop van de in deze aankondiging beschreven effecten
kan in bepaalde jurisdicties beperkt worden door de wet. elke persoon
die deze aankondiging leest dient zich over elke dergelijke beperking
te informeren en die in acht te nemen.

Deze aankondiging is geen aanbod van effecten in de verenigde staten
of enige andere jurisdictie. de obligaties (en de gewone aandelen van
de vennootschap) mogen niet zonder registratie of vrijstelling van
registratie onder de VS securities act van 1933, zoals gewijzigd (de
"securities act") worden aangeboden of verkocht in de verenigde
staten. nyrstar neemt niet voor om enig deel van het geplande aanbod
te registreren in de verenigde staten of om effecten aan te bieden in
de verenigde staten. het aanbod wordt buiten de verenigde staten
gedaan overeenkomstig regulering s onder de securities act.

deze aankondiging is een advertentie en geen prospectus in de zin van
richtlijn 2003/71/ec van het europese parlement en de raad van 4
november 2003 (zoals omgezet in elke lidstaat van de europese
economische ruimte, de "prospectusrichtlijn")

in lidstaten van de europese economische ruimte worden de obligaties
enkel aangeboden aan gekwalificeerde investeerders in de zin van de
prospectusrichtlijn,  in  overeenstemming  met  de  respectieve
reguleringen van  elke lidstaat  waarin de  obligaties  worden
aangeboden.

deze aankondiging wordt in het verenigd koninkrijk enkel gericht aan
(I) personen die professionele ervaring hebben in aangelegenheden in
verband met investeringen die onder artikel 19(5) vallen van de
financial services and markets act 2000 (financial promotion) order
2005, (II) personen die "high net worth entities" zijn en andere
personen aan wie deze aankondiging wettig kan worden verspreid in de
zin van artikel 49(2)(a) tot (d) van de financial services and
markets act 2000 (financial promotion) order 2005 (al deze personen
gezamenlijk de  "gekwalificeerde  personen"). in  het  verenigd
koninkrijk zijn de effecten enkel bedoeld voor gekwalificeerde
personen; geen uitnodiging, aanbod of overeenkomsten om in te
schrijven op dergelijke effecten of om deze aan te kopen of
anderszins te verwerven mag worden voorgesteld of afgesloten met
andere dan gekwalificeerde personen en Elke persoon andere dan een
gekwalificeerde persoon kan niet handelen OP BASIS VAN of zich
verlaten op deze aankondiging of haar inhoud.

de obligaties zullen niet worden aangeboden, verkocht of afgegeven
worden aan het publiek in de republiek italië ("italië") ander dan:
(I) aan gekwalificeerde investeerders (investitori qualificati),
zoals omschreven in artikel 100, paragraaf 1(a) van het wetgevend
decreet nr 58 van 24 februari 1998 (de "financiële diensten wet")
zoals gewijzigd en veranderd van tijd tot tijd en artikel 34ter,
paragraaf 1(b) van consob regulering nr 11971 van 14 mei 1999 zoals
gewijzigd en veranderd van tijd tot tijd (de "consob regulering"); of
(II) in andere omstandigheden voorzien door artikel 100 van de
financiële diensten wet en artikel 34ter van de consob regulering,
waar vrijstellingen voorzien zijn van DE vereiste om een prospectus
te publiceren overeenkomstig artikel 94 van de financiële diensten
wet.

elke aankoop van of aanvraag naar obligaties van de vennootschap
ingevolge het aanbod dienen te worden gedaan op basis van de
informatie vervat in de definitieve prospecus die teN gepasten tijde
zal worden uitgegeven door de emittent in verband met het aanbod.


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.
                     

a d v e r t i s e m e n t