Information  X 
Enter a valid email address

Oriflame Cosmetics AB (0HG6)

  Print   

Wednesday 11 February, 2009

Oriflame Cosmetics AB

Oriflame Cosmetics. Helårsrapport

Bokslutskommuniké 2008

Fjärde kvartalet 2008

§ Omsättningen i lokal valuta ökade med 16 procent och i euro med 15
procent till 394,4 miljoner euro (341,6).
§ Den genomsnittliga säljkåren ökade med 21 procent till 2 800 000
konsulenter och vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 19
procent.
§ Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, förbättrades med 14
procent till 74,3 miljoner euro (65,3).
§ Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 procent (16,6) och
rörelseresultatet förbättrades med 16 procent till 66,0 miljoner euro
(56,7).
§ Valutakursförluster belastade kvartalets resultat med 14,3
miljoner euro (1,9).
§ Resultatet efter skatt uppgick till 39,3 miljoner euro (43,6).
§ Resultatet per aktie efter utspädning och före
omstruktureringskostnader blev 0,69 euro (0,77).


Helåret 2008

§ Omsättningen i lokal valuta ökade med 23 procent och i euro med 20
procent till 1 329,1 miljoner euro (1 109,4).
§ Rörelsemarginalen före omstrukturerings-kostnader uppgick till
14,1 procent (14,0), vilket gav ett rörelseresultat på 187,3 miljoner
euro (155,4).
§ Resultatet efter skatt, men före omstrukturerings-kostnader, steg
med 15 procent till 133,1 miljoner euro (116,0).
§ Resultatet per aktie efter utspädning, men före
omstruktureringskostnader, förbättrades med 15 procent till 2,36 euro
(2,05). Resultatet per aktie efter utspädning och
omstruktureringskostnader uppgick till 2,20 euro (1,63).
§ Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 91,3
miljoner euro (102,2).
§ Styrelsen avser att föreslå årsstämman en oförändrad utdelning på
1,25 euro (1,25) per aktie. Utdelningen uppgår till 70,4 miljoner
euro, vilket motsvarar 53 procent av resultatet efter skatt men före
omstruktureringskostnader.
§ Ny prognos för 2009: Omsättningen förväntas öka med över 10
procent i lokal valuta. På grund av ofördelaktiga valutakursrörelser
förväntas rörelsemarginalen bli omkring 11 procent med rådande
valutakurser.
§ De långsiktiga finansiella målen är att nå en omsättningsökning i
lokal valuta på omkring 10 procent per år och att nå en
rörelsemarginal på 15 procent.


Denna information skickades av Hugin.
                               

a d v e r t i s e m e n t